Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin serwisu elektrykadlakazdego.pl

 1. Usługa płatnego udostępniania kursów on-line świadczona jest przez firmę ELDAGO Radosław Jachym, ul. Zgrzebnioka 40/75, 43-100 Tychy, NIP 6462673340, REGON 364079270, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Użytkownik rejestrując swoje konto w serwisie https://elektrykadlakazdego.pl (zwanego dalej Serwisem) zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail podczas procesu rejestracji do Serwisu jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od Usługodawcy oraz zgodą na przetwarzanie danych w celu świadczenia E-usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych i ich poprawiania.
 4. Użytkownik ma prawo usunąć swoje dane, zgłaszając takie żądanie za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@elektrykadlakazdego.pl.
 5. E-usługą jest dostęp Użytkownika do opłaconego kursu on-line na określony horyzont czasowy wskazany przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik może zapłacić za E-usługę drogą elektroniczną wybierając jedną z trzech opcji: przelew (realizowany przez serwis Przelewy24.pl), płatność kartą kredytową (realizowana przez serwis Paypal) lub dokonując przelewu bezpośrednie na konto Usługodawcy na zasadach podanych w punkcie 8.
 7. Potwierdzenie realizacji płatności drogą elektroniczną, a tym samym zawarcia umowy z Usługodawcą, wysyłane jest na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Otrzymanie potwierdzenia realizacji płatności jest równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia E-usługi.
 8. Użytkownik ma prawo do zrealizowania płatności za E-usługę dokonując przelewu bezpośrednio na konto Usługodawcy: 51 1160 2202 0000 0002 9069 4918. W tytule przelewu powinny być podane dwie informacje: zarejestrowana w Serwisie nazwa Użytkownika oraz pełna nazwa kursu (lub kursów), za które dokonywana jest płatność.
 9. Wybierając płatność bezpośrednio na konto Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę przez formularz kontaktowy lub wysyłając e-mail na adres kontakt@elektrykadlakazdego.pl. Płatność bezpośrednio na konto Usługodawcy nie powoduje bowiem automatycznej aktywacji E-usługi.
 10. Opłacone przez Użytkownika kursy dostępne są w serwisie po zalogowaniu do serwisu po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy.
 11. Użytkownicy mają prawo korzystać z kodów rabatowych, które udostępniane są przez Usługodawcę. Kody przyznawane są na określone kursy on-line lub na całą ofertę kursów on-line określonym Użytkownikom lub wszystkim Użytkownikom, kody ważne są przez określony horyzont czasowy.
 12. Kod wpisywany jest samodzielnie przez Użytkownika w pierwszym kroku realizacji płatności drogą elektroniczną za E-usługę. Wpisany kod należy zatwierdzić klikając w przycisk “Zastosuj kupon”. Prawidłowo zrealizowany kod rabatowy automatycznie zmniejszy należność za E-usługę.
 13. Jeżeli Użytkownik chciałby skorzystać z kodu rabatowego przy płatności bezpośrednio na konto, to jest zobowiązany najpierw skontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną (przez formularz kontaktowy lub na adres kontakt@elektrykadlakazdego.pl) w celu dokładnego obliczenia kosztu E-usługi po rabacie. Po otrzymaniu odpowiedzi od Usługodawcy, Użytkownik postępuje dalej na zasadach zapisanych w punktach 8. i 9.
 14. 30 dni przed końcem realizacji E-usługi Użytkownik informowany jest o możliwości przedłużenia świadczenia E-usługi o kolejny horyzont czasowy. Koszt przedłużenia świadczenia jest różny dla każdej E-usługi i dla każdego Użytkownika.
 15. Przedłużenie świadczenia E-usługi jest dobrowolne i wymaga wniesienia dodatkowej wpłaty w wysokości określonej w wiadomości przesłanej do użytkownika drogą mailową. Użytkownik może dokonać opłaty na zasadach podanych w punktach od 6. do 9.
 16. Po zakończeniu realizacji E-usługi Użytkownik może ubiegać się o przedłużenie świadczenia danej E-usługi na warunkach podanych w punktach 14. i 15., kontaktując się w tym celu z Usługodawcą przez formularz kontaktowy lub wysyłając e-mail na adres kontakt@elektrykadlakazdego.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub zmiany zasad przedłużenia świadczenia E-usługi, podając w odpowiedzi powody swojej decyzji.
 17. Usługodawca jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie kwoty podane na stronie są kwotami brutto (zawierają podatek VAT).
 18. Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, powinien podczas płatności wybrać opcję “chcę otrzymać fakturę” i uzupełnić dane w formularzu lub skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@elektrykadlakazdego.pl, podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 19. Użytkownik ma prawo do zwrotu E-usługi do 15 dni od chwili zakupu. W celu zwrotu należy skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@elektrykadlakazdego.pl. Koszty zostaną zwrócone w przeciągu 15 dni od potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania zwrotu.
 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen kursów on-line w każdym czasie.
 21. W celu skorzystania z E-usługi, Użytkownik musi używać urządzenia podłączonego do Internetu, zalogować się w serwisie i opłacić wybrany kurs.
 22. Do płynnego działania E-usługi zalecana jest przepustowość łącza internetowego minimum 1Mb/s.
 23. Korzystanie z E-usługi możliwe jest przy wykorzystaniu przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Firefox w wersji 21 lub nowszej, Google Chrome w wersji 27 lub nowszej, Safari w wersji 6 lub nowszej, Opera w wersji 15 lub nowszej.
 24. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza, ani w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.
 25. Korzystanie z Serwisu za pomocą zewnętrznych narzędzi nie wymienionych w punkcie 22 może spowodować nieoczekiwane działanie Serwisu, łącznie z usunięciem konta Użytkownika. Użytkownik ponosi w takich sytuacjach pełną odpowiedzialność. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
 26. E-usługa nie ma ograniczenia geograficznego – oznacza to, że Użytkownik może korzystać z E-usługi także poza granicami Polski.
 27. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia E-usługi z podaniem Użytkownikowi poprzez pocztę elektroniczną ważnych powodów swojej decyzji i zwrócenia uiszczonej opłaty.
 28. W przypadku oferowanych w Serwisie E-usług zastosowanie ma art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).
 29. Wszystkie treści oferowane w ramach E-usługi udostępniane są z gwarancją poprawnego działania. Jeśli Użytkownik zgłosi nieprawidłowe działanie E-usługi, Usługodawca dołoży starań w celu usunięcia problemu.
 30. Użytkownik nie może reprodukować i modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.
 31. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Usługodawcy umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie.
 32. Użytkownik nie ma prawa bez pisemnego zezwolenia Usługodawcy udostępniać płatnie i bezpłatnie opłaconego dostępu do kursu on-line.
 33. Użytkownik nie ma prawa do umieszczania i udostępniania w innych serwisach całości lub fragmentu pobranego kursu. Nie ma też prawa udostępniać pobranego kursu w całości lub we fragmentach innym osobom w sposób publiczny.
 34. W przypadku łamania Regulaminu Usługodawca może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z serwisu bez ostrzeżenia. W szczególności w przypadku naruszenia punktów od 29. do 32. Usługodawca może zażądać odszkodowania w wysokości utraconych korzyści.
 35. W przypadku zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z serwisu ma on prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres kontakt@elektrykadlakazdego.pl. Usługodawca rozpatruje reklamację złożoną przez Użytkownika udzielając odpowiedzi w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 36. W indywidualnym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu nie więcej niż o 90 dni, Usługodawca powiadomi Użytkownika o wydłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej.
 37. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.